Algemene Voorwaarden van april 2021 voor de verkoop en levering van producten door de besloten vennootschappen naar Nederlands recht, MNP flowers, Moerheim New Plant BV en Rosaflor BV gevestigd te Leimuiderbrug, hierna alle vennootschappen afzonderlijk te noemen: ”MNP / Suntory”.

Sundaville® Sundaville® is een wereldwijd gedeponeerd handelsmerk van Suntory Flowers Ltd. (Japan). Getest, geselecteerd, geïntroduceerd door MNP / Suntory (Nederland). Sinds 1989 MNP / Suntory (ookwel beknd als ‘Moerheim New Plant‘ en daarvoor als ‘Koninklijke Kweekerij Moerheim’ (Royal Nursery Moerheim) beheert de Europese rechten en is licentie uitgever voor alle Suntory® genetics.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle bestellingen aan MNP / Suntory tot verkoop en levering van producten door MNP / Suntory, en op alle overeenkomsten met MNP / Suntory daaromtrent. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum voor sier- en tuinbouw teeltmateriaal en planten alsmede tuinbouwmaterialen, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, kantoor Amsterdam, op 23 april 1991 (ook wel Algemene voorwaarden sier- en voedingstuinbouw genoemd) productie van Plantum: de Plantum voorwaarden) zijn eveneens van toepassing, maar alleen voor zover de MNP/Suntory voorwaarden daarvan niet afwijken. Een exemplaar van de Plantum voorwaarden wordt op verzoek direct toegezonden. Ze zijn ook te raadplegen op www.plantum.nl.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of klant van MNP/Suntory (hierna: koper) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden of van de Plantum voorwaarden kunnen door de koper slechts worden ingeroepen indien en voor zover deze bepalingen door MNP / Suntory schriftelijk zijn aanvaard. Mondelinge afspraken met en gebruikelijke praktijken van de koper binden MNP / Suntory dan ook eerst nadat en voor zover deze schriftelijk door MNP / Suntory zijn overeengekomen.

  • producten: planten, genetisch materiaal van siergewassen, waaronder (bewerkte) zaden, stekken en plantmateriaal, alsmede teeltmateriaal en/of sier- en (voedings)tuinbouwgewassen alsmede tuinbouwmaterialen.
  • koper: zowel de directe als de indirecte wederpartij of klant van MNP / Suntory, waaronder – ook al is het uitsluitend – een licentienemer van MNP / Suntory.
  • overmacht: elke van de wil van MNP/Suntory onafhankelijke omstandigheid, bij het sluiten van de overeenkomst voorzien of niet voorzien, die de uitvoering van de overeenkomst door MNP/Suntory geheel of gedeeltelijk verhindert of ernstig verhindert, alsmede, voor zover niet toch inbegrepen, misoogst, productie van zaden van onvoldoende kwaliteit, ziekten in het bedrijf van MNP/Suntory of haar toeleveranciers, transportproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand-, water-, vorst- of stormschade, verstoring van de aanvoer van basismaterialen , water en energie, en het niet of te laat leveren door leveranciers om welke reden dan ook.
  • speciale productie: producten die niet voorkomen in catalogi of bestellijsten van MNP/Suntory, of producten die geleverd moeten worden buiten de voor MNP/Suntory normaal geldende leveringsweken, en welke producten na bestelling van de koper MNP/Suntory ofwel bij een derde partij of zelf produceert buiten de voor MNP/Suntory normaal geldende termijn voor het telen van dergelijke producten, in beide gevallen in een iets grotere hoeveelheid dan in de opdracht van de koper, met het oog op het gebruikelijke risico en faal percentage.
  • teelt- en bewerkingsreservering: een reservering door MNP/Suntory met betrekking tot enige levering conform de opdracht van de koper om rekening te houden met factoren en onzekerheden binnen het natuurlijke productieproces na het planten van zaden, na het opkweken van moederplanten voor de productie van stekken en na het nemen van stekken, welke factoren en onzekerheden niet altijd te beheersen of te beïnvloeden zijn, ook al zijn ze bekend.
  • levering EXW: levering EXW zoals bedoeld in de Incoterms 2000.
  • gebruikelijke handelskwaliteit: een productkwaliteit die binnen de (Nederlandse) aanbodzijde van zaden, stekken of planten als minimaal gemiddeld wordt beschouwd.

3.1 Alle aanbiedingen van MNP / Suntory in productcatalogi, bestellijsten of specifieke offertes, inclusief alle aanbiedingen op internet, zijn vrijblijvend. Om die reden kan MNP / Suntory elke bestelling met betrekking tot elke aanbieding binnen 7 dagen na de besteldatum zonder opgaaf van redenen weigeren. MNP/Suntory verkoopt niet aan particulieren.

3.2 Bestellingen door de koper zijn onherroepelijk.

3.3 Mondelinge bestellingen, ook via tussenpersonen, resulteren in een overeenkomst zoals schriftelijk bevestigd door MNP / Suntory, of bij gebreke van een dergelijke bevestiging, in een overeenkomst conform de feitelijke uitvoering door MNP / Suntory.

3.4 De koper dient in zijn acceptaties en in zijn bestellingen uitsluitend te verwijzen naar productnamen en -nummers zoals vermeld in de catalogi en bestellijsten van MNP / Suntory. In het geval van speciale productie zijn de van toepassing zijnde namen en nummers zoals gebruikt door MNP / Suntory in de contacten met koper.

3.5 Overeenkomsten verplichten MNP / Suntory tot de verkoop en levering van gebruikelijke handelskwaliteit onder het MNP / Suntory oogst- en bewerkingsvoorbehoud en behoudens overmacht. Indien MNP / Suntory op enig moment voor, tijdens of na de overeenkomst adviezen heeft uitgebracht, van welke aard dan ook, maken deze adviezen slechts deel uit van de overeenkomst met MNP / Suntory, dan wel vormen deze een afzonderlijke overeenkomst met MNP / Suntory, en hebben slechts betekenis en rechtsgevolg binnen de relatie tussen partijen, indien deze adviezen schriftelijk zijn gegeven en koper ermee heeft ingestemd om voor deze adviezen aan MNP / Suntory een aparte vergoeding te betalen.

3.6 MNP / Suntory is tot geen enkele garantie of waarborg gehouden ter bereiking van het doel of resultaat dat de koper met de gekochte producten beoogt te bereiken, ook niet indien door MNP / Suntory gegeven adviezen met betrekking tot het gebruik van dergelijke producten met een met het oog op een dergelijk doel of resultaat.

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief belastingen en/of rechten/heffingen die van overheidswege zullen worden geheven met betrekking tot de (te) verkopen producten voor of op het moment van levering of export, en zijn exclusief van alle kosten van rechten van licentiehouders van derden en van door MNP / Suntory betaalde transport- of verzendingskosten.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst doch vóór levering een van de kostprijsbepalende factoren van de producten stijgt (waaronder een stijging van de desbetreffende valutakoers), is MNP / Suntory gerechtigd de overeengekomen prijs conform daarmee te verhogen. Indien de overeengekomen prijs met meer dan 15% stijgt, kan de koper de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke mededeling aan MNP / Suntory binnen 7 dagen nadat MNP / Suntory de koper van de verhoging op de hoogte heeft gesteld.

4.3 De geldende prijzen zijn berekend volgens de prijstabellen vermeld in de meest recente catalogus of bestellijst(en) van MNP / Suntory. Deze prijzen gelden voor de bedragen zoals vermeld in de tabellen bij gelijktijdige afname van hetzelfde ras.

4.4 Indien in een opdracht het gewenste bedrag afwijkt van de MNP / Suntory normbedragen of veelvouden daarvan, is MNP / Suntory gerechtigd het naast hogere normbedrag te leveren.

4.5 De ​​kleinste producthoeveelheid genoemd in MNP / Suntory catalogi/bestellijsten is de minimale hoeveelheid die besteld kan worden. De minimale bestelwaarde is EUR 250.

4.6 In geval van speciale productie is MNP / Suntory gerechtigd meer te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid indien het aantal door MNP / Suntory bestelde of gekweekte goed ontwikkelde producten MNP / Suntory daartoe in staat stelt en de koper een naar verhouding hogere prijs betaalt dan de overeengekomen prijs in verhouding tot het hogere geleverde, met een maximum van 10% van de oorspronkelijke koopprijs.

4.7 Elk opgegeven gewicht van een door MNP / Suntory te leveren hoeveelheid is een nettogewicht tenzij anders vermeld.

5.1 Door MNP / Suntory opgegeven of met MNP / Suntory overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Levering vindt plaats binnen een redelijke termijn indien geen specifieke termijn is genoemd of overeengekomen.

5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op het vermoeden van tijdige levering door derden van alle materialen/producten die nodig zijn voor de uitvoering door MNP / Suntory van de overeenkomst. Indien vertraging optreedt als gevolg van nieuwe omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst of als gevolg van niet tijdige levering door derden, wordt de leveringstermijn naar redelijkheid verlengd, alle omstandigheden in aanmerking genomen.

5.3 Alle producten worden geacht te zijn geleverd zodra deze gereed staan ​​voor transport.

5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn met maximaal twee weken geeft de koper geen recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst, evenmin op enige schadevergoeding.

5.5 Overschrijding van de leveringstermijn met meer dan 2 weken geeft de koper recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, maar alleen indien dit schriftelijk geschiedt binnen 7 dagen na de periode van twee weken. Bij een dergelijke niet tijdige nakoming is MNP / Suntory tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In de in dit artikel voorziene omstandigheden is MNP / Suntory geen schadevergoeding verschuldigd aan de koper.

5.6 Levering geschiedt af fabriek (EXW), tenzij anders is overeengekomen. Bij aflevering gaat het risico verbonden aan de desbetreffende producten, met alles wat daarmee samenhangt, over op de koper.

5.7 De koper gevestigd in een andere EU-lidstaat dan Nederland zal MNP / Suntory schriftelijk informeren over zijn juiste btw-identificatienummer. Verder zal de koper alle benodigde informatie en documenten verstrekken die MNP / Suntory nodig heeft als bewijs dat de producten in een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgeleverd. De koper vrijwaart MNP / Suntory voor alle aanspraken die voortvloeien uit en alle negatieve gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikel. MNP / Suntory behoudt zich het recht voor de door de koper verschuldigde prijs te verhogen met het btw-tarief dat bij levering binnen Nederland op de betreffende levering zou gelden.

Alle aanbiedingen van, alle overeenkomsten met en alle leveringen/adviezen door MNP / Suntory geschieden onder het teelt- en bewerkingsvoorbehoud zoals dat gebruikelijk is met betrekking tot te leveren producten in het (Nederlandse) bedrijfsleven waarin MNP / Suntory actief is. Indien MNP / Suntory zich gemotiveerd en schriftelijk op dit voorbehoud beroept, is het gevolg dat elk aanbod van of overeenkomst met MNP / Suntory wordt ingetrokken of ontbonden, doch uitsluitend voor dat gedeelte dat tot stand is gekomen door het beroepen van de reservering, zonder dat MNP / Suntory enige vervangende verplichtingen of enige schadevergoeding.

7.1 Alle door MNP / Suntory geleverde producten blijven eigendom van MNP / Suntory tot het moment van volledige voldoening van alle vorderingen van MNP / Suntory op de koper ter zake van de onderliggende overeenkomst of vergelijkbare overeenkomsten, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, kosten en rente . De koper heeft geen retentierecht met betrekking tot dergelijke producten, om welke reden dan ook. Zodra de koper in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen, is MNP / Suntory gerechtigd om al hetgeen haar eigendom is gebleven uit de panden en gebouwen van de koper te verwijderen. De koper zal deze verwijdering zoveel mogelijk faciliteren.

7.2 De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en op zodanige wijze dat de producten herkenbaar zijn als eigendom van MNP / Suntory.

8.1 Trays en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, door MNP/Suntory geleverd tezamen met de producten blijven te allen tijde eigendom van MNP/Suntory. Deze trays dienen door de koper vrij van aarde of plantmateriaal te worden opgeslagen tot het moment van retournering aan MNP / Suntory, op deugdelijke wijze en op een geschikte opslagplaats, een en ander voor rekening en risico van de koper.

8.2 Het is de koper of derden door toedoen van de koper niet toegestaan ​​gebruik te maken van de trays en verpakkingen van MNP / Suntory. Indien dergelijk gebruik toch plaatsvindt, is de koper aan MNP/Suntory per gebruikte tray een bedrag verschuldigd van € 10,- per week of gedeelte van een week dat dit gebruik voortduurde.

8.3 De trays en/of hun in mould labels en andere duurzame verpakkingen mogen niet zijn beschreven, vervaagd, afgedekt of anderszins beschadigd of onbruikbaar gemaakt. Eventuele kosten van reiniging, reparatie, vervanging en/of vernietiging van aldus aangetaste trays zijn voor rekening van de koper.

8.4 Trays dienen door MNP / Suntory te worden teruggenomen op het moment van de eerstvolgende levering aan de koper vanaf de plaats van levering, tenzij een andere afspraak van toepassing is. Indien op het moment van een levering nog geen volgende levering is gepland, zal MNP / Suntory de trays (laten) ophalen op een met de koper overeen te komen tijdstip op de plaats van de eerdere levering, in welk geval de kosten van terugname van de trays zijn voor rekening van de koper en worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht.

8.5 Indien de trays op het afgesproken tijdstip voor retournering niet vrij zijn van aarde of plantmateriaal en indien deze niet op de overeengekomen plaats voor retournering gereed zijn, zijn alle extra kosten voor MNP / Suntory ter zake van dergelijke tekortkomingen voor rekening van de koper en worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht.

9.1 Uitgangsmateriaal van tot de sierteelt behorende rassen die beschermd zijn door een aangevraagd of verleend kwekersrecht en/of die worden beschermd door een contractuele keten of doorlopende bepaling in de Europese Unie en/of enig land daarbuiten, alsmede bronmateriaal van rassen die zijn gemarkeerd met een R (voor Royalty), kunnen niet worden gebruikt voor vermeerdering of handel.

9.2 Het aangeleverde uitgangsmateriaal mag door de koper uitsluitend worden gebruikt voor de teelt van afgewerkte sierproducten bij de koper. De koper is verplicht dit beperkende beding bij wijze van keten- of doorlopende verplichting door te geven aan zijn klanten.

9.3 Het is de koper toegestaan ​​het eindproduct dat het resultaat is van het aan hem geleverde uitgangsmateriaal uitsluitend te verkopen onder de toepasselijke rasnaam en eventueel toepasselijke handelsnaam.

9.4 De koper is aan MNP / Suntory een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 0,55 per vermeerderde plant indien een van de hiervoor genoemde bepalingen wordt overtreden en deze schending aan de koper toerekenbaar is. MNP / Suntory is gerechtigd daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen van de schuldige.

9.5 MNP / Suntory heeft het recht om gedurende normale werkuren en zonder voorafgaande waarschuwing de ondernemingen van de koper en/of alle gebouwen onder de controle van de koper, waar door MNP / Suntory geleverd bronmateriaal aanwezig is, te betreden om te controleren en te beoordelen dat materiaal.

9.6 Op eerste verzoek van MNP / Suntory zal de koper MNP / Suntory inzage geven in zijn administratie ter verificatie van de nakoming door de koper van zijn in dit artikel bedoelde verplichtingen.

9.7 Indien de koper een mutant in een beschermd ras aantreft, dient de koper zowel MNP / Suntory als de kwekersrechthouder hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

9.8 De koper zal de houder van het kwekersrecht op diens schriftelijk verzoek proefmateriaal van een dergelijke mutant vrijgeven binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van het verzoek.

9.9 Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant in een beschermd ras toestemming nodig heeft van de telers van het moederras om de mutant te exploiteren.

9.10 Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met betrekking tot de moederstam om de volgende werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot al het materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (waaronder dus bloemen, planten en delen van planten), te weten:

a. produceren of dupliceren/vermenigvuldigen (propageren)
b. conditionering met het oog op vermeerdering
c. te koop aanbieden
d. op een andere manier verkopen of verhandelen
e. uitvoer en/of invoer f. in voorraad houden voor een van de hierboven onder a tot en met e genoemde doeleinden.

9.11 MNP / Suntory kan een vertegenwoordiger – waaronder begrepen een onafhankelijke derde – aanwijzen die het recht heeft haar in dit artikel genoemde rechten uit te oefenen en te realiseren, waaronder het recht op inzage in de administratie van de koper ter verificatie van de nakoming door de koper van zijn verplichtingen bedoeld in dit artikel.

9.12 De koper geeft toestemming aan groothandelaren, veilingen, importeurs en/of exporteurs om aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger informatie te verstrekken over de hoeveelheid geoogst product die de koper verhandelt van het ras van de kwekersrechthouder rechten. Daarnaast geeft de koper specifieke toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger over de hoeveelheid van zijn product die op de veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.

10.1 MNP / Suntory verkoopt minimaal de gebruikelijke handelskwaliteit. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering te inspecteren.

10.2 Klachten met betrekking tot geleverde kwaliteit of direct zichtbare beschadigingen dienen binnen 12 uur na levering schriftelijk aan MNP / Suntory te worden gemeld.

10.3 Klachten met betrekking tot het aantal, het gewicht of het uiterlijk van producten (anders dan met betrekking tot de geleverde kwaliteit of direct zichtbare beschadigingen) dienen binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan MNP / Suntory te worden gemeld.

10.4 Klachten met betrekking tot kiemkracht of machinale zuiverheid dienen direct na constatering schriftelijk bij MNP / Suntory te worden ingediend en kunnen na zestig dagen na levering niet meer met succes worden ingediend.

10.5 Klachten met betrekking tot de echtheid of zuiverheid van een ras dienen direct na ontdekking, en in ieder geval in het volgende groeiseizoen na aankoop, schriftelijk bij MNP / Suntory te worden ingediend zodra het gewas voldoende ontwikkeld is voor een juiste beoordeling daarvan.

10.6 De koper zal alle door hem geklaagde producten voor eigen rekening ter beschikking van MNP / Suntory houden.

10.7 Alle vorderingen van de koper in verband met reclames met betrekking tot de geleverde producten zijn van rechtswege uitgesloten indien de koper de hierboven genoemde verplichtingen en de daarbij behorende termijnen niet in acht heeft genomen.

10.8 Alle aanspraken van de koper zijn even verjaard en zonder rechtsgevolg indien de koper de geleverde producten heeft verhandeld of indien deze zijn gewijzigd, bewerkt of beschadigd of indien de koper in gebreke is met de nakoming van enige verplichting die hij jegens MNP / Suntory uit hoofde van enige overeenkomst.

10.9 Indien een claim juist en (te) erkend is, zal MNP / Suntory alsnog naar tevredenheid leveren, zonder dat voor de koper enig recht bestaat om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen. Indien vervanging of aanvullende levering voor MNP / Suntory redelijkerwijs onmogelijk is, of voor de koper naar objectieve maatstaven met het verstrijken van de tijd zinloos is, zal MNP / Suntory de koper in plaats daarvan crediteren voor de betaalde prijs voor zover deze prijs betrekking heeft op het onbevredigende deel van de geleverde producten.

11.1 De aansprakelijkheid van MNP / Suntory in verband met eventuele onvolkomenheden van producten zoals geleverd is beperkt tot de aanvullende of vervangende levering of tot de in artikel 10.9 genoemde kredietvermindering.

11.2 MNP / Suntory is nimmer gehouden tot vergoeding van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens en voor zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MNP / Suntory of haar eigen medewerkers. Aansprakelijkheid van MNP/Suntory voor winstderving of reputatieschade is echter altijd uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van MNP / Suntory.

11.3 In alle gevallen waarin MNP / Suntory gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nimmer hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten of van de uitgebrachte adviezen in verband waarmee de schade is ontstaan, of, indien de schade wordt gedekt door een verzekering van MNP / Suntory, het bedrag dat de verzekeraar ter zake daadwerkelijk uitkeert.

11.4 Iedere vordering jegens MNP / Suntory, behalve die welke door MNP/Suntory is erkend, vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het moment waarop de vordering is ontstaan.

11.5 Werknemers en vertegenwoordigers van MNP / Suntory, of door MNP / Suntory ingeschakelde zzp’ers voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen jegens de koper alle door de overeenkomst geboden verdedigingsmiddelen inroepen alsof zij zelf partij zijn bij die overeenkomst.

11.6 De koper zal MNP / Suntory, haar werknemers, haar zelfstandigen en haar vertegenwoordigers vrijwaren en vrijwaren voor elke aanspraak van derden in verband met de geleverde producten, de gedane adviezen en/of enig ander onderdeel van de door MNP / Suntory uitgevoerde overeenkomst

12.1 Indien de koper een of meer van zijn contractuele verplichtingen jegens MNP / Suntory niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn alle vorderingen van MNP / Suntory op de koper onmiddellijk opeisbaar zonder dat MNP / Suntory gehouden is aan de koper enige voorafgaande ingebrekestelling.

12.2 In geval van verzuim van koper uit hoofde van enige overeenkomst met MNP / Suntory, vervallen alle verplichtingen van MNP / Suntory jegens koper, zowel uit hoofde van de betreffende overeenkomst als uit alle overige overeenkomsten tussen partijen.

13.1 De koper betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooruitbetaling is bedongen of schriftelijk een langere betalingstermijn is overeengekomen. Indien levering heeft plaatsgevonden maar nog geen factuur is verzonden, dient de koper de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na levering te betalen.

13.2 Indien de koper niet binnen de in het kostbare gedeelte genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand vanaf het opeisbare datum over het onbetaalde bedrag inclusief btw, en onverminderd eventuele andere rechten waar MNP / Suntory recht op heeft.

13.3 Alle betalingen door koper zullen, zonder opschortingsrecht, korting of verrekening, plaatsvinden op een door MNP / Suntory aangegeven bankrekening.

13.4 Op verzoek van MNP / Suntory zal de koper zekerheid bieden voor zijn huidige of toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst. Zolang de beveiliging niet is opgezet. MNP / Suntory is gerechtigd haar eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de zekerheidstelling niet binnen een door MNP / Suntory gestelde redelijke termijn is gesteld, is MNP / Suntory gerechtigd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten.

13.5 Alle door MNP / Suntory gemaakte incassokosten, zowel van gerechtelijke als niet-procesrechtelijke aard, komen voor rekening van de koper. De kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaalde bedrag.

14.1 Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt ​​of overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, dan wel beslag op zijn vermogen wordt gelegd, MNP / Suntory is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar haar keuze, door een schriftelijke verklaring zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en onder volledig voorbehoud van enige vordering waarop zij recht heeft voor kosten, schade en rente.

14.2 De koper is niet gerechtigd enige bestelling te annuleren zodra MNP / Suntory deze heeft ontvangen, ongeacht enige prestatie onder de bestelling. Indien de koper toch een bestelling annuleert, om welke reden dan ook, is hij nog steeds verplicht de prijs te betalen waarop de bestelling betrekking heeft.

15.1 Alle geschillen tussen MNP / Suntory en koper zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

15.2 Daarnaast is MNP / Suntory te allen tijde gerechtigd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of krachtens het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.3 Op alle overeenkomsten met MNP / Suntory is Nederlands recht van toepassing.

15.4 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en de Engelse versie daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.